BS-AutoTune.nl
  Hoofdpagina  Winkel  Algemene Voorwaarden Klantgegevens  |  Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Motormanagement systemen->
Wideband Lambda systemen->
Sensoren
Draadboom producten
Stekkers
Bobine's
Triggerwheels
EFI producten
Turbo-parts
LPG / CNG injectie parts
Laser Guardian ALG9
Arbeid
Cadeaubonnen
Opruiming / Aanbieding
QSP Raceware->
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Wideband lambda sensor LSU 4.2
Wideband lambda sensor LSU 4.2
99.00EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Algemene Voorwaarden
<DIV ALIGN="center">Algemene Voorwaarden</DIV>
Artikel 1 Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt BS-AutoTune.nl, gevestigd te Utrecht, verder aangeduid als BS-AutoTune.nl en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder BS-AutoTune.nl mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met BS-AutoTune.nl .
3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met BS-AutoTune.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van BS-AutoTune.nl tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van BS-AutoTune.nl zijn geen offerte.
3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BS-AutoTune.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal BS-AutoTune.nl dit schriftelijk aan koper bekend maken.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden BS-AutoTune.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door BS-AutoTune.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door BS-AutoTune.nl worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door BS-AutoTune.nl op haalbaarheid is beoordeeld. BS-AutoTune.nl heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van BS-AutoTune.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van BS-AutoTune.nl en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen
1. De zaken van BS-AutoTune.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij BS-AutoTune.nl . De diensten van BS-AutoTune.nl worden verricht tegen de prijs die BS-AutoTune.nl na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6 Verzending/aflevering
1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door BS-AutoTune.nl wordt overschreden, zal BS-AutoTune.nl de klant hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met BS-AutoTune.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan BS-AutoTune.nl te melden.
4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat BS-AutoTune.nl het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
5. De door BS-AutoTune.nl opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. BS-AutoTune.nl behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald BS-AutoTune.nl de wijze van verzending. In geval BS-AutoTune.nl de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van BS-AutoTune.nl. BS-AutoTune.nl draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
9. BS-AutoTune.nl is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
10. BS-AutoTune.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
11. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
12. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door BS-AutoTune.nl op te geven opslagplaats, heeft BS-AutoTune.nl het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door BS-AutoTune.nl gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
13. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens BS-AutoTune.nl .

Artikel 7 Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met BS-AutoTune.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan BS-AutoTune.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met BS-AutoTune.nl - te sturen naar een door BS-AutoTune.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met BS-AutoTune.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal BS-AutoTune.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat BS-AutoTune.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
4. BS-AutoTune.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van BS-AutoTune.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BS-AutoTune.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal BS-AutoTune.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BS-AutoTune.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 Proefopstellingen.
1. Indien zulks door koper wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
2. Onder proefopstelling wordt dezen verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaard uitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 5.000,- exclusief omzetbelasting alsmede relevante accessoires, in een door de koper ter beschikking gestelde ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
3. BS-AutoTune.nl zal onmiddellijk nadat de proefopstelling is geplaatst, de cataloguswaarde van de gehele proefopstelling, vermeerderd met omzetbelasting, aan de koper in rekening brengen. Deze factuur zal worden gecrediteerd na terughalen van de betreffende goederen. Transportkosten, vice versa, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
4. In het geval dat de koper de producten wenst te behouden, zal hij dit schriftelijk aan BS-AutoTune.nl mededelen en de in artikel 8 lid 3 vermelde factuur betalen volgens de betalingsvoorwaarden.
5. Een proefopstelling zal tenzij anders is overeengekomen niet langer dan 14 dagen duren.
6. De koper is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 9 Betalingen
1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat BS-AutoTune.nl een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van BS-AutoTune.nl zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. BS-AutoTune.nl is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingtoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
3. Indien BS-AutoTune.nl aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan BS-AutoTune.nl verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en BS-AutoTune.nl tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan BS-AutoTune.nl te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 250,- per factuur.
7. Niet-tijdige betaling geeft BS-AutoTune.nl het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van BS-AutoTune.nl op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8. BS-AutoTune.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door BS-AutoTune.nl te verrichten prestaties, een en ander op een door BS-AutoTune.nl aan te geven wijze.
9. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
10. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
11. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. BS-AutoTune.nl garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
12. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
13. BS-AutoTune.nl staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door BS-AutoTune.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van BS-AutoTune.nl de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van BS-AutoTune.nl de zaken aan BS-AutoTune.nl ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan BS-AutoTune.nl of aan de door BS-AutoTune.nl aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4. BS-AutoTune.nl verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van BS-AutoTune.nl ten behoeve van andere aansprakelijken die BS-AutoTune.nl op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van BS-AutoTune.nl zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van BS-AutoTune.nl tot volledige voldoening van al hetgeen BS-AutoTune.nl van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Reclame
1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan BS-AutoTune.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt BS-AutoTune.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door BS-AutoTune.nl gegrond wordt bevonden, heeft BS-AutoTune.nl het recht te harer keuze:
- de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
- het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan BS-AutoTune.nl worden afgegeven;
- het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
6. De koper dient in voorkomend geval BS-AutoTune.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. BS-AutoTune.nl aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door BS-AutoTune.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin BS-AutoTune.nl deze zaken aan de koper afleverde.
8. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12 Garantie
1. BS-AutoTune.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper aan BS-AutoTune.nl een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van BS-AutoTune.nl . De koper zal al dan BS-AutoTune.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan BS-AutoTune.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van BS-AutoTune.nl zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft BS-AutoTune.nl garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door BS-AutoTune.nl op te geven adres, onder vermelding van een bij BS-AutoTune.nl op te vragen RMA-nummer.
7. Voor zaken met een door andere dan BS-AutoTune.nl bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
• de koper de zaken heeft verwaarloosd
• de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BS-AutoTune.nl zijn verricht
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
• het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
• het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
• indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met BS-AutoTune.nl gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 13 Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door BS-AutoTune.nl afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 14 Aansprakelijkheidsbeperking
1. BS-AutoTune.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is BS-AutoTune.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
• indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in BS-AutoTune.nl&s bedrijfsruimte bevinden;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien BS-AutoTune.nl in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard BS-AutoTune.nl slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is BS-AutoTune.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal BS-AutoTune.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens BS-AutoTune.nl .
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BS-AutoTune.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. BS-AutoTune.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BS-AutoTune.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. BS-AutoTune.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. BS-AutoTune.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BS-AutoTune.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. BS-AutoTune.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. BS-AutoTune.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 16 Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens BS-AutoTune.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BS-AutoTune.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft BS-AutoTune.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. BS-AutoTune.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst BS-AutoTune.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door BS-AutoTune.nl verrichte prestaties, en heeft BS-AutoTune.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17 Consumentenkoop
1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van BS-AutoTune.nl tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: "De koper heeft het recht om binnen een maand nadat BS-AutoTune.nl zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.").

Artikel 18 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BS-AutoTune.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij BS-AutoTune.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 19 Gedeeltelijke ongeldigheid
1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen BS-AutoTune.nl en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Volgende
Winkelwagen Meer
1 x Koppeling 45 graden D16
1 x Kuipstoel Drift 1
2 x AL G9 Laser Guardian verlengkabel
1 x Aluminium recht verloop 70-60 mm uitwendig
2 x PTFE Slang adapter 90° D08
1 x Slang adapter recht - D12
2 x Verloop recht D08-M18X1,5
1 x AFR meter voor Spartan
1 x AL G9 Laser Guardian Quad
1 x Koppeling 90° gesmeed D12
2 x Universeel luchtfilter 76mm
1 x HALL sensor
1 x Half uur werkplaats
1 x Koppeling 90° gesmeed D08
1 x Koppeling 45° gesmeed D10
1 x PTFE Slang adapter 90° D04
1 x Aluminium recht verloop 70-50 mm uitwendig
1 x Koelvloeistof temperatuur sensor
2 x Adapter 90° D12 female / male draaibaar
1 x Banjo oog alu D06 - 16,5mm
1 x Koppeling 150 graden D10
1 x U-EMS4 4C totaalpakket
2 x SLC PP2 + sensor
1 x Stekker DIS / COP bobine (4C)
1 x Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT BOSCH)
1 x Wideband lambda sensor LSU 4.9
1 x Insert voor Bosch connector met rubbertje
1 x Slang adapter recht - D06
1 x VR sensor
1 x VEMS
1 x TPS Sensor
1 x Verbinder recht D06 female / female
1 x AL G9 Laser Guardian Triple
1 x Lambda sensor BUNG (STAAL)
1 x Verloop 90 graden D03 - 1/8 NPT
1 x Lambda sensor BUNG (RVS)
1 x Verloop 90 graden D06 - 1/8 NPT
1 x Verloop male / female 1/4 - 1/8 npt
1 x Wideband lambda sensor LSU 4.2
1 x Verloop 90 graden D06 - 1/4 NPT
1 x Ontluchtings filter 15mm
1 x Luchttemperatuur sensor (IAT)
5,732.57EUR
Meest verkocht
01.Bosch connector 2-polig
02.Universal EMS-4 met BlueTooth
03.Insert voor Bosch connector met rubbertje
04.Superseal connectorset
05.Hoes 2P Bosch / AMP stekker
06.VR sensor
07.Bosch connector 3-polig
08.Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT BOSCH)
09.TPS Sensor
10.Lambda sensor BUNG (STAAL)
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel.
Talen
Nederlands
Informatie
Verzenden & Retourneren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Neem contact op

Copyright © 2024 BS-AutoTune.nl